kop
 
Nieuws
[b]Jaarvergunning bijna verlopen !! Niet meer verzekerd op training !![/b]


Piloten denk er aan, op 31/12 verloopt uw jaarvergunning 2012 en bent u niet meer verzekerd, ook uw persoonlijke ongevallenverzekering voor op training vervalt.
Laat u daarom zo snel mogelijk medisch keuren en stel u in orde met uw vergunning voor het seizoen 2013.
Vanaf het ogenblik dat uw vergunningspapieren volledig in orde zijn bij uw federatie en het bedrag voor de jaarvergunning voldaan is; dan bent u opnieuw verzekerd en kan u met een gerust gemoed trainen.

Lees meer...


NIEUWE SPORTARTSENLIJST 2009

Vanaf 1 januari is er een nieuwe lijst van erkende Vlaamse sportartsen.

Hierbij de link naar de website:
www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten/keuring/artsen.htm

Lees meer...


WAT TE DOEN INDIEN U ZICH KWETST OP DE WEDSTRIJD OF OP TRAINING

Er wordt vastgesteld dat er nog steeds een groot aantal piloten zijn die niet juist weten wat ze moeten doen bij het oplopen van een lichamelijk letsel.

Hierbij de te volgen procedure indien u gekwetst wordt op de wedstrijd zelf:

- Ga steeds naar de dienstdoende hulppost op het terrein
- Zorg dat u ingeschreven bent in het ongevallenboek.
- Vraag aan de arts van dienst om u een ongevalaangifte mee te geven.
- Indien u zelf naar een arts gaat, laat deze de ongevalaangifte volledig invullen, of bij afvoer naar het ziekenhuis, zorg ervoor dat deze door de behandelende arts ingevuld wordt. Laat deze ongevalaangifte niet achter en stuur deze zelf "binnen de 7 dagen" op naar het adres vermeld op de aangifte.
- Er zal u een dossiernummer toegewezen worden, bij uw dossiernummer ontvangt u eveneens een papier "attest van genezing" genoemd.
- Al de facturen en kostenrekeningen met betrekking tot het ongeval dient u eerst zelf te betalen. Vraag aan het ziekenfonds om een afrekeningstaat te maken.
- Bent u niet genezen op de datum van de vermelde inactiviteit zoals genoteerd door uw arts, bezorg dan een getuigschrift van uw arts aan de verzekering waarop een verlenging van uw inactiviteit vermeld staat.
- Bij genezing dient u om terug aan de wedstrijd te kunnen deelnemen het "attest van genezing" door uw behandelende arts te laten invullen.
- Breng dit attest van genezing mee naar de inschrijving van de eerste wedstrijd waar u terug aan deelneemt. Geef dit attest af aan de secretaris van de federatie en stuur dit niet op naar iemand anders.
- Na ontvangst van alle rekeningen bezorgt u deze aan het secretariaat.

Wat indien u zich kwetst op een erkend oefenterrein:
- Zorg dat u steeds een trainingstiket hebt als bewijs.
- Zorg voor 3 getuigenverklaringen.
- Verwittig dezelfde dag de federatie.
- De federatie zal de verzekering verwittigen en er voor zorgen dat u een ongevalaangifte toegestuurd krijgt.
- Rest van de procedure: zelfde als hierboven.
Lees meer...


Medisch onderzoek

Voor de piloot aan een opleiding, motorcrossproef, motorcrosswedstrijd of motorcrosssportmanifestatie deelneemt, moet de piloot jaarlijks een sporttakspecifiek medisch onderzoek ondergaan bij een door de Vlaamse minister erkende keuringsarts en moet hij geschikt bevonden worden voor de beoefening van motorcross. De conclusie met betrekking tot de medische geschiktheid wordt door de erkende keuringsarts jaarlijks opgetekend in de sportpas.

Bij een ongeval met lichamelijke letsels worden de datum van het ongeval en de aard van de letsels door een door de sportfederatie aangestelde verantwoordelijke genoteerd in de sportpas en wordt de sportpas tijdelijk ongeldig gemaakt.
Een piloot kan na een ongeval of een kwetsuur enkel opnieuw tot de opleiding, motorcrossproef, motorcrosswedstrijd of motorcrosssportmanifestatie worden toegelaten mits hij volledig genezen verklaard wordt door een door de Vlaamse minister erkende keuringsarts. De keuringsarts noteert zijn naam en de datum van de genezenverklaring in de sportpas.
Lees meer...


Ziekenfondsnieuws

Ziekenfondsen geven sportende jongeren, ook motorcrosspiloten jaarvergunninghouders een steuntje.

Bepaalde ziekenfondsen promoten de actieve sportbeoefening en willen daarom de jongeren die aan sport doen een steuntje geven en helpen door een deel van het lidgeld terug te betalen.
Ook voor motorcrossers "jaarvergunninghouders" is het mogelijk om van het ziekenfonds een tegemoetkoming te bekomen.
Bepaalde ziekenfondsen doen een tussenkomst van € 25 op het inschrijvingsgeld van als u zich aansluit bij een erkende sportclub het eerste jaar van aanvraag, de volgende jaren is de tussenkomst beperkt tot € 10 tot € 15, afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds.

De tussenkomst geldt voor jongeren van 6 t/m 17 jaar bij bepaalde ziekenfondsen en zelfs bij sommige ziekenfondsen tot en met 29 jaar.

Voor verdere inlichtingen, neem contact op met het ziekenfonds waar u bij aangesloten bent.
Bij sommige ziekenfondsen kan uzelf via de website het aanvraagformulier downloaden.
Laat dit invullen door de secretaris van de federatie waar u als jaarvergunninghouder bij aangesloten bent.
Lees meer...


printer